Complex Construct služby

Complex Construct Projekcia záhrad

Ak ste sa rozhodli, že si u nás necháte vypracovať iba projekt okrasnej záhrady, bude vhodné, aby ste sa pred tým zamysleli nad svojimi požiadavkami a očakávaniami. Projekt záhrady sa vypracúva podľa odborných postupov za pomoci najmodernejších softwérov. Tieto CAD kompatibilné softwéry ocenení klient najmä pri zapracúvaní zmien, ktoré vznikajú pri dialógu medzi zákazníkom a Complex Construct v procese prípravy projektu. Complex Construct dokážeme s Vami komunikovať na papieri (výstup z farebnej tlačiarne) i elektronicky (prostredníctvom elektronickej pošty).

Projekt záhrady obsahuje technickú správu a výkresovú časť.

Štúdia záhrady

Súčasťou technickej správy je zvyčajne:

 • Opis základných údajov,
 • opis východiskového stavu,
 • architektonické riešenie realizácie,
 • technické riešenie realizácie,
 • údržba,
 • bezpečnostné opatrenia,
 • harmonogram prác,
 • harmonogram materiálov,
 • rozpočet,
 • časový harmonogram.

Súčasťou výkresovej časti je zvyčajne:

 • Súčasný stav,
 • inventarizácia drevín,
 • situácia,
 • protokol zmien,
 • plán zmien počas realizácie,
 • osadzovací plan,
 • perspektíva, pohľady,
 • závlahový system,
 • plán osvetlenie, revízna správa,
 • kladačský plan,
 • detail.

Ako postupovať?

1. Definujte svoje požiadavky a očakávania.

V prípravnej etape sa pozornosť sústreďuje na definovanie Vášho zámeru. Záhrada by mala slúžiť účelu, pre ktorý ste sa rozhodli vykonať svoje závažné rozhodnutie. Pomôckou na definovanie svojho zámeru, ktorý sa má odzrkadliť v ucelenom projekte, je nasledujúci DOTAZNÍK. Čím podrobnejšie ho vyplníte, tým skôr pochopíme Vaše potreby a očakávania. Dotazník nájdete TU.

2. Po tom ako Complex Construct obdrží Váš vyplnený dotazník náš pracovník Vás pozve na konzultáciu na naše pracovisko.

3. Po vzájomnej dohode Vás náš pracovník navštívi priamo na Vašom pozemku.

V nasledujúcich bodoch je ukážka ďalšieho postupu v prípade, že sa s našou spoločnosťou dohodnete na vypracovaní projektu:

4. Nasleduje vypracovanie štúdie. Štúdia je vypracovaná na počítači a je podrobným riešením Vašej záhrady.
Ukážka štúdie:

3D vizualizácia záhrady

5. Na základe vzájomne odsúhlasenej štúdie sa vypracuje ucelený projekt, ktorý je konečnou formou riešenia záhrady. Projekt obsahuje technickú správu (vrátane rozpočtu, harmonogramu prác a materiálov) a výkresovú časť (v závislosti od náročnosti projektu vrátane situácie, modelácie terénu, osadzovacieho plánu, technického výkresu, perspektívy, detailu, pohľadu, kladačského plánu, plánu závlah).

6. Po vypracovaní projektu nám uhradíte cenu projektu.

Potrebujete špecifikovať  Vaše požiadavky?

Ako pomoc pri špecifikácii Vášho zámeru s vašou záhradou Complex Construct ponúka na vyplnenie jednoduchý dotazník, pomocou ktorého získate lepší obraz o vašich požiadavkach na záhradu. Dotazník nájdete TU.