Complex Construct služby

Prečo Complex Construct?

Logo Complex Construct
  • Complex Construct pracuje odborne a má dlhoročné skúsenosti
  • Complex Construct pôsobí na trhu záhradníckych a sadovníckych služieb v Slovenskej republike od roku 1996.
  • Complex Construct poskytuje komplexné služby a dodávku záhrady na kľúč.
  • Complex Construct disponuje vlastným projekčným oddelením, ktoré vypracuje záujemcovi projekt na vysokej odbornej úrovni, podľa klientovych požiadaviek a v dohodnutom termíne.
  • Complex Construct vypracuje projekt záhrady v CAD kompatibilných softvéroch, čím sa projekt stáva prístupným pre odbornú stavebnú a záhradnícku spoločnosť.
  • Complex Construct disponuje vlastným realizačným oddelením, ktoré dokáže realizovať záhradu podľa projektu, prípadne podľa požiadaviek zákazníka počas realizácie, a to vo vysokej kvalite a v dohodnutom čase.
  • Complex Construct pri realizácii postupuje v zmysle schváleného rozpočtu a harmonogramu prác.
  • Complex Construct realizovanú záhradu odovzdáva protokolárne, na dodanú záhradu poskytuje bezplatný záručný a spoplatnený pozáručný servis.

Premyslená úprava terénu predurčuje budúci vzhľad záhrady.

3D vizualizácia záhrady

Úprava terénu je súčasťou projektu celej okrasnej záhrady. Ide o prvú časť realizácie, keď Complex Construct vykoná na základe vopred vypracovaného projektu takú úpravu terénu, aby plošne a výškovo zodpovedala zostave budúcej záhrady. Spolu s modeláciou terénu sa vykonávajú aj iné zemné práce, napríklad výkopy pre jazierko, úprav plôch na chodník, plot, závlahový systém.

Modelácia terénu sa vykonáva pomocou zemných strojov, v prípade potreby aj ručne. Voľná pôda vzniknutá terénnymi úpravami sa neskôr znovu využije. Prebytočný alebo nepoužiteľný materiál sa ukladá na externé skládky.

Úpravou terénu sa sleduje dosiahnutie takých parametrov pôdy, aby bola vhodná na výsadbu rastlín a výsev alebo uloženie kobercového trávnika. V záverečnej etape sa v prípade potreby navezie vhodná povrchová vrstva pôdy.

Na spevnenie terénu, fixovanie terénu v svahu Complex Construct inštaluje trávniky, vysádza pôdopokryvné rastliny, aplikuje špeciálne geotextílie. Záverečné úpravy terénu sa vykonávajú podľa vypracovaného a schváleného projektu záhrady.

Na vykonanie záverečných úprav terénu sa používajú kvalitné materiály a technológie overené viac rokov v praxi. Na dosiahnutie maximálneho estetického a úžitkového účinku sa robí výber z pestrej ponuky materiálov.

Pri záverečných úpravách plôch sa sleduje cieľ, aby mal majiteľ záhrady s údržbou plôch čo najmenej starostí. V budúcnosti, v prípade potreby náročnejších údržieb a zásahov, môže klient osloviť Complex Construct.

Kvalitný záhradný závlahový systém spoľahlivo pracuje aj po rokoch.

Závlahový systém

Záhradný závlahový systém sa realizuje na základe odborného projektu, ktorý berie do úvahy všetky náležitosti terénu, polohu podľa svetových strán a smerov prevládajúcich vetrov, umiestnenie rastlín. Projekt vypracúvajú pracovníci Complex Construct, ktorí majú v tejto oblasti viacročné skúsenosti. Súčasťou projekčných prác je obhliadka terénu a priebežné konzultácie so zadávateľom.

Na budúcu bezporuchovú prevádzku závlahového systému je popri prívode elektrickej energie potrebné zabezpečiť dostatočnú dodávku vody s primeraným tlakom. Súčasťou dodávky záhradného závlahového systému môže byť aj výkop či narazenie studne, inštalovanie čerpadla a vyhotovenie potrebných rozvodov.

Complex Construct používa jeden z najmodernejších a najspoľahlivejších svetových systémov amerického výrobcu TORO s riadiacou jednotkou Green Keeper. Ponuka sa priebežne dopĺňa o nové výrobky skvalitňujúce celý systém.

Na zalievanie trávnikov a záhonov sa používa tryskový zavlažovací systém umiestnený v čase pokoja pod úrovňou terénu. Na zalievanie rastlín sa využíva systém kvapkového zavlažovania pomocou perforovaných hadíc. Oba systémy sú previazané a riadené jednou riadiacou jednotkou. Riadiacu jednotku spojenú s ovládacími prvkami možno umiestniť podľa požiadaviek zadávateľa v exteriéri alebo interiéri.

S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť, Complex Construct projektuje záhradný závlahový systém tak, aby bolo jedno miesto trávnika prekryté viacerými postrekovačmi minimálne dva až tri razy. Tomu zodpovedá hustota postrekovačov, pričom sa sleduje optimálny pomer medzi vynaloženými nákladmi a vyžadovanou spoľahlivosťou.

Zavlažovanie záhrady beží automaticky podľa nastaveného režimu. V prípade potreby ho možno prestaviť, prípadne doplniť manuálnym spustením zavlažovania cez riadiacu jednotku. Na zamedzenie zbytočného zalievania počas výskytu atmosférických zrážok sa inštaluje dažďový senzor vypínajúci naprogramovaný závlahový cyklus.

Inštalovanie závlahového systému vykonávajú podľa projektu pracovníci Complex Construct, ktorí majú v tejto oblasti viacročné skúsenosti. Používajú sa iba certifikované a kvalitné materiály, pri ktorých je záruka budúcej, spoľahlivej prevádzky záhradného závlahového systému.

Závlahový systém možno inštalovať aj do existujúcej okrasnej záhrady, pod trávnik, ktorý má ostať zachovaný. Complex Construct používa také postupy, aby sa ryhy potrebné na uloženie rozvodov a zariadení vyhĺbili bez intenzívneho zásahu do existujúceho trávneho porastu. Šírka ryhy býva 10 až 15 cm. Na miestach budúcich výkopov sa odstránia trávne drny, odložia sa a zalievaním sa udžiavajú v kondícii. Po inštalovaní závlahového potrubia a zasypaní výkopov sa pôda dôsledne zhutní a na povrch sa uložia pôvodné trávne drny. Kvalitné spojenie sa zabezpečí zasypaním spojov medzi drnmi hlinou alebo pieskom.

Pri odovzdaní záhradného závlahového systému Complex Construct naprogramuje závlahový cyklus podľa potrieb okrasnej záhrady a podľa osobných potrieb a preferencií majiteľa. Majiteľ dostane zaškolenie a príručku pre používateľa so všetkými potrebnými informáciami, aby si v prípade záujmu mohol prestavovať systém sám.

S odovzdaním závlahového systému začína plynúť záručná lehota 3 roky, počas ktorej má majiteľ právo na bezplatnú opravu, prípadne výmenu zariadení, ktoré naplnili podmienky záruky. Majiteľ sa môže kedykoľvek obrátiť na Complex Construct so žiadosťou o radu alebo pomoc, a to prostredníctvom telefónu, faxu alebo e-mailu.

Majiteľ záhradného závlahového systému má možnosť využiť platené služby Complex Construct pre jarnú údržbu, počas ktorej sa skontroluje systém a spustí sa prevádzka na sezónu. Rovnako má možnosť využiť platené služby jesennej údržby, počas ktorej sa odstráni voda zo systému a vypnú sa všetky elektrické zariadenia.

Trávnik možno v záhrade používať už na druhý deň po uložení.

Trávnik

Trávnik realizuje Complex Construct výsevom alebo ukladaním trávnych kobercov. Výber závisí od konkrétnych požiadaviek, pričom väčšinou rozhoduje čas a cena. Na menej používané plochy možno výsevom inštalovať trávnik v štýle kvitnúcej lúky. Výber druhu trávnika závisí od účelu jeho využívania.

Po uložení trávnych kobercov plní trávnik svoju funkciu okamžite. Rovnaká kvalita sa pri trávnikoch zakladaných výsevom dosahuje po niekoľkých týždňoch až mesiacoch. Cena ukladaných trávnikov býva zhruba dvojnásobná ako cena vysievaných.

Pred zakladaním trávnika sa kvalitne pripraví podklad. Nejde len o povrchovú vrstvu, ale o pôdu do hĺbky aspoň 10 až 20 cm. Pred výsevom semena alebo uložením koberca sa ako záverečná povrchová vrstva používa kvalitná, jemne preosiata zemina, ktorá sa obohacuje o živiny potrebné na zdravý vývoj trávnika.

Pre zakladanie trávniku výsevom Complex Construct používa kvalitné trávne semeno od renomovaných dodávateľov. Zároveň sa vyberá taký druh semena, aby budúci trávnik vyhovoval požiadavkám, ktoré sa naň budú klásť (napríklad na voľný pohyb, šport, na lúku). Siatie sa vykonáva pomocou príslušných mechanizmov, dosievanie ručne.

Pre zakladanie trávnikov ukladaním trávnych kobercov Complex Construct používa kvalitný materiál od spoľahlivých dodávateľov. Pri výbere dodávateľa sa zvažuje aj vzdialenosť od miesta ukladania - tak, aby sa pre majiteľa záhrady optimalizovali dopravné náklady. Trávnik sa uloží presne do tvaru vyznačenom v projekte, prípadne upravenom budúcim používateľom. Súčasťou úkonu je uvalcovanie a orezanie okrajov trávnika.

S cieľom dosiahnuť želaný účinok sa od majiteľa záhrady očakáva, že zabezpečí pravidelné zalievanie založeného trávnika, pretože to je pre jeho začiatočný vývoj najdôležitejšie. Najlepším riešením je, ak sa pred založením trávnika inštaloval v záhrade závlahový systém. Complex Construct vykonáva aj prvé kosenie, najlepšie s kosačkou majiteľa záhrady, lebo takto sa najlepšie odovzdajú potrebné inštrukcie na ďalšie správne kosenie trávnika.

Majiteľ záhrady dostane poučenie o starostlivosť o trávnik. Väčšinu potrebných úkonov zvládne podľa dodanej príručky bez nutnosti nadobudnutia špeciálnych vedomostí (ide najmä o zalievanie, kosenie, valcovanie). V ostatných úkonoch mu Complex Construct poradí, alebo si túto službu môže objednať (napríklad hnojenie, odburiňovanie, prevzdušňovanie).

Rastlina do budúcej záhrady sa dá vybrať priamo v Garden centre.

Complex Construct rastliny

Rastliny sa do záhrady umiestňujú rozličným spôsobom - vysádzajú sa ako solitéry, do záhonov, skaliek, nádob, živých plotov, mokradí, jazier. Pri umiestňovaní rastlín do záhrady je veľmi dôležitý projekt záhrady. Tvorca projektu pozná požiadavky, predstavy a očakávania majiteľa záhrady a zároveň má dostatok odborných vedomostí, aby ich dokázal naplniť.

Projekt zohľadňuje také riešenie záhrady, aby v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti uspokojilo nároky majiteľa záhrady. Vhodným zostavením spĺňajú rastliny estetický účinok. Využívajú sa aj účelovo, napríklad na vytvorenie oddychovej zóny, športovej časti záhrady, dosiahnutie tieňa, vybudovanie bariéry voči okoliu.

Na vytvorenie želaného účinku sú dve cesty. Ak má majiteľ záhrady úmysel vidieť svoju záhradu v cieľovom stave čo najskôr, Complex Construct vysádza väčšie rastliny, ktoré sú bližšie k veku dospelosti. Ak je majiteľ trpezlivý, má menej finančných prostriedkov alebo chce vidieť, ako sa jeho záhrada postupne vyvíja, vysádzajú sa menšie rastliny, ktoré sú v rannom štádiu života. Projektant vidí do budúcnosti a navrhne takú zostavu rastlín, aby v priebehu rastu nebolo potrebné rastliny presádzať alebo dopĺňať.

Pri výbere rastlín projektant Complex Construct sleduje naplnenie predstavy majiteľa záhrady o náročnosti úkonov pri budúcej údržbe. Existujú rastliny s rozličnými nárokmi, pri niektorých stačí zabezpečiť iba dostatok vlahy a živín, pri iných treba zabezpečovať strihanie, pravidelné ošetrovanie, odstraňovanie zvädnutých kvetov či ochranu proti mrazu.

Súčasťou projektovej dokumentácie záhrady je plán výsadieb a zoznam rastlín, kde možno vidieť, aká bude kompozícia záhrady. V projekte môžu byť aj priestorové pohľady, a to buď statické alebo dynamické, naprojektované na počítači v príslušnom softvéri. Tieto pohľady umožňujú vidieť do budúcnosti, takisto dokážu plasticky priblížiť, ako bude do budúceho ušľachtilého exteriéru zakomponovaný rodinný dom.

Pri realizácii záhrady používa Complex Construct rastliny od renomovaných dodávateľov zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Holandska, Talianska a ďalších krajín. Rastliny sa vysádzajú v dobrej kondícii, aby bez problémov prešli zmenou prostredia.

Rastliny sa vysádzajú väčšinou ručne. Na väčšie jedince sa používa technika, napríklad zemný stroj, nakladač, mechanická ruka alebo žeriav. Po vysadení je dôležitá ďalšia starostlivosť o rastliny v záhrade, ktorá sa sústreďuje najmä na pravidelné zabezpečovanie závlahy. Najlepším riešením je disponovať automatickým závlahovým systémom s kombinovaným tryskovým zalievaním (hlavne na záhony) a kvapkovou závlahou (najmä väčšie kry a stromy).

Na dodané rastliny sa vzťahuje záruka 6 mesiacov. Ak sa majiteľ o ne primerane stará a napriek tomu vyhynú, Complex Construct ich v záručnej dobe vymení na vlastné náklady.

Údržba a strostlivosť o rastlíny môže byť plne v réžii majiteľa záhrady alebo môže o ňu požiadať odborníkov Complex Construct. Súčasťou odovzdania záhrady zo strany Complex Construct je poučenie a odovzdanie príručky: Ůdržba okrasnej záhrady, kde sú opísané základné úkony, ktoré si vyžadujú rastliny.

Okrasné jazero nahradí prírodu i plavecký bazén.

Okrasné jazierko

Okrasné jazero realizuje Complex Construct na základe odborného projektu, ktorý zohľadňuje požiadavky a predstavy zadávateľa a zároveň odborné vedomosti projektanta. Pri navrhovaní okrasného jazera sa zohľadňujú danosti príslušného priestoru. Na dosiahnutie očakávaného výsledku sa využívajú najmodernejšie postupy a technológie.

Pri navrhovaní a budovaní okrasného jazera treba mať dostatočné skúsenosti, pretože ide o jeden z najnáročnejších prvkov v oblasti záhradná architektúra. Keďže základným predpokladom správnej funkcie okrasného jazera je dosiahnutie biologickej rovnováhy, musia sa použiť také materiály a postupy, ktoré to zabezpečia. Obzvlášť pozorne sa projektujú a budujú prírodné jazerá, ktoré sú zároveň určené na plávanie.

Na dosiahnutie optimálnych biologických podmienok v jazere a tým aj kvality vody, harmonického vývoja rýb a okrasných rastlín používa Complex Construct overené postupy. Napríklad, prostredníctvom núteného obehu sa zabezpečuje kolobeh vody a jej okysličovanie, prevzdušňovanie a čistenie. Rastliny v močiarnej zóne filtrujú vodu. Nasadenie primeraného počtu rýb pôsobí na ničenie rias, hlavného nepriateľa jazier.

Súčasťou okrasného jazera, ale aj samostatným prvkom môžu byť potôčik, vyvieračka, fontána, vodopád. Projektant navrhne jazero a všetky jeho prvky tak, aby vhodne zapadli do celej okrasnej záhrady. Náročnosť riešenia závisí od očakávaní a možností majiteľa záhrady.

Štandardný spôsob pri výstavbe okrasného jazera je vykonanie výkopu zemným strojom, odvoz výkopovej zeminy, vystlanie dna a bokov jazera geotextíliou proti prerastaniu koreňov a poškodeniu fólie, uloženie kvalitnej, hrubej hydroizolačnej fólie, inštalovanie overenej technológie (čerpadla, zberača nečistôt, vodoinštalačného a elektroinštalačného vedenia, šachty na filtračnú technológiu), uloženie kameňa, štrkov, úprava brehov, vysadenie rastlín a napustenie vody.

Súčasťou okrasného jazera môžu byť samostatné stavby, napríklad mostík, palubové mólo, priľahlé stavby. Navrhuje ich projektant, realizujú sa subdodávateľsky.

Pri odovzdaní okrasného jazierka majiteľovi, Complex Construct nastaví parametre filtrovania a spúšťania ďalších okruhov (vodopád, vyvieračka a pod.) podľa potrieb jazierka a osobných preferencií majiteľa. Majiteľ dostane zaškolenie a príručku pre používateľa so všetkými potrebnými informáciami, aby si v prípade záujmu mohol prestavovať systém sám.

S odovzdaním jazera začína plynúť záručná lehota 3 roky, počas ktorej má majiteľ právo na bezplatnú opravu, prípadne výmenu zariadení, ktoré naplnili podmienky záruky. Majiteľ sa môže kedykoľvek obrátiť na Complex Construct so žiadosťou o radu alebo pomoc, a to prostredníctvom telefónu, faxu alebo e-mailu.

Majiteľ jazera má možnosť využiť platené služby jarnej údržby Complex Construct, počas ktorej sa skontroluje systém a spustí sa prevádzka na sezónu. Rovnako má možnosť využiť platené služby jesennej údržby, počas ktorej sa odstráni voda zo systému a vypnú sa všetky elektrické zariadenia.

Záhradné stavby sú organickou súčasťou dodania záhrady.

Záhradné stavby

Ako záhradná stavba možno identifikovť: spevňovaný oporný múr, múrik, plot, chodník, altánoky, pergola, mostík, terasa, záhradný krb, gril, detské ihrisko a pod. Ako stavebné materiály sa používajú najmä drevo, kameň, kov, stavebné polotovary. Complex Construct postupuje podľa: projekt okrasnej záhrady, ktorý zohľadňuje nároky a predstavy majiteľa záhrady.

Menšie práce sa vykonávajú vo vlastnej réžii firmy (múriky, chodníky), väčšie subdodávateľsky (väčšie stavebné práce, drevostavby). Complex Construct využíva overených dodávateľov, s ktorými existuje dlhodobá spolupráca.

Za realizovanie stavieb zodpovedá Complex Construct, majiteľovi sa odovzdáva záhrada na kľúč.

S odovzdaním záhradných stavieb začína plynúť záručná lehota 3 roky, počas ktorej má majiteľ právo na bezplatnú opravu, ak sa naplnili podmienky záruky.

V prípade záujmu dokáže Complex Construct aj po odovzdaní okrasnej záhrady dodať ďalšie záhradné stavby, prípadne sprostredkovať ich dodanie od spolupracujúcich dodávateľov.

Potrebujete špecifikovať  Vaše požiadavky?

Ako pomoc pri špecifikácii Vášho zámeru s vašou záhradou Complex Construct ponúka na vyplnenie jednoduchý dotazník, pomocou ktorého získate lepší obraz o vašich požiadavkach na záhradu. Dotazník nájdete TU.