eMagazin

Naprogramovaná letná vlaha

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Dom a Byt, júl - august 2005)

Závlahový systém ocenia jeho majitelia najmä v horúcom lete. Pravidelný prísun vody zabezpečí, že trávnik je stále sviežo zelený, rastliny sa zdravo vyvíjajú. A to napriek tomu, že ortuť v teplomere sa cez deň šplhá vysoko nad 30 stupňov Celzia.

006.jpgHorúce letné mesiace bývajú pre záhradu azda najnebezpečnejším obdobím. Vzduch je horúci, pôda sa rýchlo vysušuje, prísun vlahy je nevyhnutný. Navyše, extrémne teploty historicky stúpajú. Počas posledného desaťročia sa stalo už takmer pravidlom, že vzduch sa prehreje vysoko nad hranicu tropických teplôt, poludňajšie hodnoty okolo 35°C nie sú zriedkavosťou. Letá na Slovensku sú v posledných rokoch naozaj mimoriadne teplé. Hoci celkový nedostatok vlahy zatiaľ nie je kritický, čoraz väčším problémom sa stáva nerovnomernosť rozvrstvenia zrážok. To sú pre trávniky i rastliny zlé správy, pretože ony si zväčša vyžadujú práve opak - mierne teploty a pravidelný prísun vlahy. Riešením sledujúcim zdravý vývoj rastlín je zabezpečenie pravidelného prísunu primeraného množstva vlahy. Trávniku a rastlinám je jedno, či sa to vykoná ručne alebo pomocou automatizovaného závlahového systému. Jedno to však nie je majiteľovi záhrady. Závlahový systém síce nie je lacná záležitosť, avšak podľa vlastného usúdenia môže byť drahšou vecou čas strávený pri pravidelnom zalievaní hadicou alebo náprava škôd na rastlinách vzniknutých pri nedostatočnom ručnom zalievaní.

Kvalitný závlahový systém začína pri projekte

Závlahový systém je regulovaná sústava zavlažovacích bodov pospájaných vedeniami vody a elektrickej energie. Hadicami sa dostáva voda do trysiek postrekovačov, elektrickým káblom energia potrebná na spúšťanie elektroventilov regulujúcich tlak vody. Celá sústava je umiestnená pod povrchom trávnika. Pri zalievaní sa postrekovače tlakom vody automaticky vysunú nad úroveň trávnika a v celom kruhu alebo iba v žiadanom kruhovom výseku zalievajú okolitú plochu. Po zaliatí ich zabudované pružiny opäť vrátia pod úroveň terénu. Systém kontroluje riadiaci systém s počítačom, ktorý možno naprogramovať na rozličné režimy. Súčasťou je regulácia v závislosti od atmosférických zrážok. Dažďový senzor zamedzí spusteniu zbytočného zalievania v prípade výskytu dažďa. Z opisu systému vyplýva, že ide zariadenie, ktorého inštalovanie si vyžaduje kvalitnú prípravu. Tá sa zabezpečuje vypracovaním vhodnej projektovej dokumentácie. V závislosti od veľkosti plochy, členenia a sklonu terénu, umiestnenia chodníkov a záhonov sa do priestoru umiestni sústava zavlažovacích bodov. Jedným z hlavných znakov správne naprojektovaného závlahového systému je, že jedno miesto trávnika je prekryté zásahom vody z viacerých postrekovačov. Tak sa získa úplná istota, že na trávniku nevzniknú nepokryté miesta. Súčasťou projektu závlahového systému môže byť návrh zalievania záhonov. Tu sa nepoužívajú trysky, ale zväčša iba systém kvapkovej závlahy. Ide o účinný spôsob zalievania, pretože perforovanou hadicou sa ku každej rastline privedie voda osobitne. Kvapková závlaha je rovnako ako tryskový závlahový systém napojená na tú istú riadiacu jednotku.

Stačí otočiť ovládačom, ostatné riadi počítač

Ideálne je inštalovať závlahový systém hneď v rannom štádiu budovania záhrady, po vykonaní zásadných terénnych úprav. Do povrchu zeme sa vykopú ryhy, do ktorých sa umiestnia všetky zložky závlahového systému. Naraz ide desiatky metrov hadíc a elektroinštalačných káblov. Hadice musia byť dostatočne hlboko, aby sa nepoškodili pri budúcej hĺbkovej údržbe trávnika. Po zakomponovaní celej technológie sa ryhy opäť zaplnia zemou, povrch sa utlačí mierne nad úroveň okolitého terénu. Potom prichádzajú na rad ďalšie práce, vrátane výsevu alebo uloženia nového trávnika, vysadenia rastlín. Riadiaca jednotka je umiestnená v osobitnej skrini, ktorá sa namontuje napríklad na obvodový múr, ale môže sa umiestniť aj do interiéru. Naprogramovaním riadiacej jednotky sa dá určiť, kedy a v akých intervaloch sa automaticky spustí zalievanie. Väčšinou to býva v nočných hodinách, keď je odparovanie vody najmenšie a zároveň v čase najprijateľnejšom pre rastliny. Automatický režim možno meniť, prípadne ho dopĺňať zalievaním ovládaným ručne. Ručný režim sa používa vtedy, ak je teplo a sucho a majiteľ nechce meniť naprogramovaný režim, ale záhradu hodlá len dopolievať navyše. Ak máte viacročný trávnik, ktorý ste doteraz pracne zalievali ručne, závlahový systém môžete bez väčšej ujmy inštalovať aj s oneskorením. Odborne zdatná firma dokáže použiť také technológie, aby stopy po ryhach rýchlo zmizli a obnovený trávnik bol na nerozoznanie od pôvodného. Rozdiel bude iba ten, že namiesto naťahovania hadíc sa budete môcť spoľahnúť na automatické spínanie závlahového systému.

Gazdovať s vodou sa oplatí

005.jpgPoužívanie automatického závlahového systému šetrí majiteľovi okrasnej záhrady čas, pretože riadiaca jednotka spúšťa zavlažovanie automaticky. Majiteľ navyše nemusí držať v hlave o jednu povinnosť viac, robí to za neho počítač. Úspora nastáva pri spotrebe vody a energie. Najvhodnejším časom, na spustenie zavlažovania je noc. Vtedy sú straty spôsobené odparovaním z dôvodu nižších teplôt a miernejšieho vetra najmenšie. Riadiace jednotky doplnené dažďovým senzorom počas dažďa zastavia zavlažovanie, voda netečie zbytočne. Výraznou úsporou môže byť napojenie na vlastnú studňu. Vykopanie studne a inštalovanie čerpadla síce nie je zanedbateľná investícia, tá sa však pri zvyšujúcich sa však pri rastúcich nákladoch na dodávku vody z verejných rozvodov stále viac opláca. Ak si robíte finančný prepočet, nezabudnite, že pri odbere z verejného rozvodu platíte za každý spotrebovaný kubický meter vody nielen vodné ale aj stočné. Závlahový systém rovnomerne dodáva k rastlinám vodu. Postrekovače sú rozmiestnené tak, aby sa celá plocha pokryla závlahou tak ako pri prírodnom daždi. Trávnik sa zalieva v optimálnom režime, na povrchu nevznikajú mláky vody ani vysušené, žltnúce mapy. Automatický systém ušetrí majiteľa od starostí a prác spojených s ručným zalievaním. Postrekovače sú výsuvné. V čase pokoja sú skryté pod povrchom pôdy, vysunuté sú iba počas aktívneho zavlažovania. Tým odpadajú pracovné úkony spojené s ručným zalievaním, napríklad rozvinovanie a zvinovanie hadice.

Obsluha a údržba je jednoduchá

Závlahové systémy sú zariadenia, ktoré si pri inštalovaní vyžadujú kvalitnú projektovú prípravu i realizačnú fázu. Preto sa neodporúča, aby si ich majitelia záhrad inštalovali sami. Práce by mala vykonávať špecializovaná firma s dostatočnými skúsenosťami. Závlahové systémy sa dajú zakomponovať aj do existujúcich záhrad, a to bez výraznejšieho narušenia trávnikov. Dôležité je používanie odborných postupov. Zložitá realizácia však neznamená zložitú obsluhu. Tá je veľmi jednoduchá, poradí si s ňou každý. Údržba závlahového systému sa sústreďuje na začiatok a koniec sezóny. Hneď po opadnutí posledných mrazov sa kontroluje funkčnosť jednotlivých prvkov a do systému sa napúšťa voda. Na jeseň sa zas voda dôsledne vypúšťa, aby jednotlivé prvky nepoškodili zimné mrazy. Cez sezónu treba kontrolovať, či je chod bezporuchový. Pozornosť si zaslúžia zariadenia súvisiace s prívodom elektrickej energie a vody. Túto činnosť však aj tak bežne vykonáva každý majiteľ rodinného domu, takže nejde o špeciálne úkony navyše. Zmenu režimu zavlažovania v systéme si používateľ dokáže nastaviť sám. Od dodávateľa by si mal vyžiadať návod na obsluhu a údržbu, kde nájde všetky potrebné pokyny. Ak potrebuje hlbšie zásahy do systému, vhodné je osloviť dodávateľa, prípadne inú odbornú firmu.

Päť rád pre váhavých

Pred rozhodovaním o investovaní do závlahového systému si položte dve otázky. Budem mať čas polievať svoju záhradu ručne? Zvládnem polievanie svojej záhrady tak, aby som splnil nároky zalievacieho režimu všetkých rastlín? Ak je aspoň jedna z odpovedí negatívna, neváhajte nechať si inštalovať automatický systém. Automatický závlahový systém sa najčastejšie používa pri trávnikoch. Ak ste sa z rozličných dôvodov rozhodli postupovať pri budovaní záhrady po etapách, postupnosť krokov možno otočiť. Najprv si vysadíte trávnik, po čase možno do neho inštalovať závlahový systém. Musíte však počítať s rozkopávkou a časovo obmedzeným znefunkčnením trávnika. Nenechávajte si inštalovať závlahový systém bez príslušnej projektovej prípravy. Po jeho vybudovaní si pýtajte od dodávateľa dokumentáciu, aby ste ju v budúcnosti v prípade potreby mohli použiť. Nepreberajte dielo bez odovzdania návodu na obsluhu a údržbu. Pri rozhodovaní o druhu závlahového systému si nevšímajte len cenu. Lacnejšie systémy bývajú viac poruchové, v budúcnosti prerobíte na potrebných opravách. Znakom kvalitného závlahového systému je, že dodávateľ vám poskytne dlhú záručnú lehotu, najmenej dva roky. Ak máte predpoklad na získanie vody z vlastného pozemku, neváhajte nechať si vybudovať studňu s čerpadlom. Investícia sa vám vráti nielen v poplatkoch na vodnom, ale aj čoraz drahšom stočnom.