eMagazin

K hotovému domu aj záhradu na kľúč

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Dom a Byt, máj 2005)

Časy na Slovensku sa menia, nastupujú nové trendy. Udomácňuje sa výstavba domov na kľúč. Podobný jav sa postupne začína prejavovať aj pri exteriéroch. K domu na kľúč si záujemcovia čoraz častejšie nechávajú vybudovať okrasnú záhradu na kľúč.

foto11.jpg Postaviť si rodinný dom znamenalo ešte pred pätnástimi rokmi znášať niekoľkoročné peripetie. Od vybavenia stavebného povolenia, cez zaobstarávanie všeobecne ťažko dostupných materiálov a služieb, až po výstavbu a záverečnú kolaudáciu. Tieto práce si budúci majiteľ zabezpečoval svojpomocne, využijúc ústretový prístup rodinných príslušníkov a kamarátov. Dodávateľských firiem bolo žalostne málo, navyše ich ústretovosť a produkty boli na nízkej úrovni.

Úprava okolia rodinných domov bola na rozdiel od budovania stavieb vyslovene v rukách majiteľov. Záhradná architektúra pre individuálnu výstavbu neexistovala, každý si pomohol, ako vedel. Dostupnosť rastlín bola na mizernej úrovni, takže nestačilo len chcieť a vedieť, bolo treba aj dokázať zaobstarať. Dnes je situácia úplne iná. Na Slovensku za posledné desaťročie vyrástli záhradnícke firmy, ktoré sa špecializujú na úpravu exteriérov, rodinné domy nevynímajúc.

Dnes ani v budúcnosti však nebude platiť, že profesionálne navrhnutá a realizovaná záhrada bude obklopovať každý rodinný dom. Tak tomu napokon nie je ani v najvyspelejších štátoch sveta, tobôž nie na Slovensku. Profesionálna záhrada je v prípade finančne menej náročných domov a menších exteriérových priestoroch určitým nadštandardom. Na druhej strane, k náročnejšiemu domu, navyše zasadenému do priestrannejšieho pozemku profesionálne navrhnutá a realizovaná záhrada určite patrí. Ak chýba, nevyhovujúci exteriér môže pokaziť celkový dojem a úžitkovú hodnotu aj toho najdrahšieho a najkomfortnejšieho domu.

Cena odzrkadľuje náročnosť záhrady

Cenu záhrady určuje viacero prvkov. Je síce medzi nimi aj veľkosť, avšak nejde o lineárnu veličinu. Náročná záhrada na ploche dvoch árov sa môže cenovo vyrovnať inej, vysiatej iba trávnikom a vysadenej niekoľkými drevinami na päťnásobnej ploche. Hlavný vplyv na cenu má architektonické riešenie, ktoré na základe zadania majiteľa vypracúva záhradný architekt. Jeho úlohou je naplniť predstavy zadávateľa, nájsť vhodné riešenie, vrátane prijateľnej ceny.

Významný vplyv na výslednú cenu má úprava terénu, pričom nejde len o modeláciu, vytvorenie vĺn či terás, ale aj o vybudovanie oporných múrov či inštalovanie odvodňovacích systémov. Náklady na rastliny sú jednou z rozhodujúcich nákladových položiek. Rastliny sa môžu líšiť v druhoch, kvalite, veľkosti. Samozrejme, že finančne najnáročnejšie sú zriedkavé, veľké rastliny, s vysokým stupňom kvality. Pritom nejde len o samu ceny rastliny. Napríklad na dodanie veľkého, päťmetrového javora je potrebný dovoz špeciálnou technikou, výkop jamy zemným strojom a vysadenie pomocou žeriava alebo mechanickej ruky.

Náročnosť záhrady sa odvíja od počtu použitých architektonických prvkov. Je rozdiel mať a nemať v záhrade jazierko s vodopádom a s priechodzou lávkou. Najmä v posledných rokoch, keď sú horúce a suché letá stále častejšie, sa stáva potreba pravidelného zavlažovania nevyhnutná. Čo sa týka vstupných nákladov, automatické zavlažovacie systémy sú náročné, avšak náklady sa časom vrátia v znížených nárokoch na osobnú obsluhu zavlažovania či na menších poplatkoch za vodu alebo elektrickú energiu spotrebovanú čerpadlom v studni.

Málokto si to uvedomuje, ale cenou za záhradu sú aj nároky na jej budúce udržiavanie. Podobne ako pri stavbe domu, kde možno použiť rozličné povrchové úpravy s rozličnou cenou a nárokmi na budúcu údržbu, je to aj pri záhrade. Existujú riešenia s vynikajúcim efektom a s nízkymi nárokmi na údržby, ale zohľadní sa to vo vstupnej cene. Príkladom je vysádzanie drahých dospelých rastlín, ktorých vzhľad sa nebude meniť rastom, ale iba prípadným orezávaním. Takýto prístup ocení budúci majiteľ, ktorý má dostatok finančných prostriedkov hneď pri výstavbe záhrady, pričom si tak šetrí náklady do budúcich období.

Všeobecne to platí pri výbere záhradného architekta či záhradníckej firmy. Kvalitný, hoci náročný projekt a zodpovedná realizácia môžu do budúcna ušetriť náklady na dosádzanie rastlín, úpravu zavlažovacích systémov či ďalšie vynútené kroky, ktorých potreba sa prejaví ako dôsledok nekvalitných vstupných návrhov a dodávok prác.

Projekt na záhradu je kľúčový

1.jpg Druhým sledovaným parametrom pri dodaní záhradného diela sú termíny. Aj tu sú pri porovnaní so stavbou rodinného domu rozdiely. Keďže záhrada vzniká ako výsledok načúvania predstáv jej budúceho majiteľa a ich zohľadnenia v technickom riešení, etapa komunikácie so záhradným architektom je nevyhnutná. Záleží na konkretizovaní predstavy majiteľa a na schopnosti architekta ponúknuť mu účinnou formou technicky a cenovo prijateľné riešenie, ako dlho trvá vypracovanie projektu. K tomu sa pridáva stupeň náročnosti diela, potreba podrobného spracovania detailov, pohľadov.

Pri jednoduchších dielach nie je výnimkou, že projekt je hotový v priebehu jedného mesiaca. Náročnejšie záhrady vznikajú v hlave architekta a udomácňujú sa v predstavách majiteľa dlhšie. Ak je dopredu zrejmé, že pôjde o náročnejšie dielo, vhodné je záhradnícku firmu osloviť ešte pred výstavbou rodinného domu. Má to viacero predností. Veľmi výhodné je skĺbiť projekčné práce na dome a na okolitom exteriéri. Keď už nie pre nič iné, tak pre ušetrenie nákladov. Práce na jednom a druhom diele možno skombinovať tak, že do seba zapadajú, zdvojenie niektorých úkonov odpadáva. Projektanti sú kolegovia z jednej branže, možno prídu na riešenia na jednom či druhom diele, ktoré prinesú majiteľovi aj iný efekt - úžitkový alebo estetický.

Keď je projekt na záhradu vypracovaný pred spustením prác celé mesiace dopredu, ešte stále ostáva čas prehodnotiť ho. Pripraviť sa na jeho realizáciu môže aj záhradnícka spoločnosť. Okrem zaistenia potrebných prác a materiálov si môže naplánovať najvhodnejšie obdobie z hľadiska vegetácie, hoci klimatické pomery umožňujú na Slovensku budovať záhrady neraz aj desať mesiacov v roku.

Konečný efekt určí realizácia

Po vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení projektu nastáva etapa realizácie. Kvalitnú prácu záhradného architekta spoznáte tak, že vytvorí projekt, podľa ktorého dokáže pri realizácii postupovať akákoľvek štandardná záhradnícka firma. Realizácia diela musí zaručiť dve základné veci - naplnenie projektu a vytvorenie stavu, aby všetky prvky záhrady plnili funkciu, na ktorú sú určené.

Realizačná fáza je rovnako dôležitá ako projekčná. Darmo by ste mali dobrý projekt, keby ho nezvládli jeho vykonávatelia. Čas výstavby záhrady závisí od náročnosti projektu, stupňa využitia techniky, schopnosti realizátora zvládnuť riadenie výstavby a garantovať odborné postupy. Čas vybudovania dobre pripravenej, stredne náročnej záhrady sa ráta na týždne.

foto6m.jpg Budovanie záhrady je rozdelené na niekoľko etáp. Začína sa úpravou terénu, pričom dĺžka tejto etapy závisí od náročnosti navrhnutých terénnych úprav. Potom nasledujú práce súvisiace s terénom - výkopy na závlahový systém, osvetlenie, jazero, výstavba oporných múrov, inštalovanie kompozícií z kameňa. Po inštalovaní technológií závlahového systému, jazera, osvetlenia a ďalších prvkov súvisiacich so zemnými prácami nasleduje konečná úprava terénu a príprava pôdy, vrátane ukladania chodníkov, vytvárania štrkových plôch. Paralelne s týmito prácami bežia práce na záhradných stavbách, napríklad altánkoch.

Príjemnejšou etapou, kde už majiteľ záhrady začína naozaj vidieť konečný efekt, sú výsadby rastlín a príprava trávnika. Vysádzanie rastlín je rozlične náročné, stupeň náročnosti závisí najmä od ich veľkosti. Na vysadenie veľkých stromov je potrebná technika, neraz aj žeriav. Fenomén trávnika ako zjednocujúceho prvku vynikne okamžite, ak sa využíva kladenie trávnych kobercov. Záverečnou etapou realizácie býva nastielanie záhonov mulčovacou kôrou a rozličné ukončovacie práce.

Napriek tomu, že protokolárne odovzdanie diela majiteľovi záhrady končí etapu realizácie, nejde o záverečnú bodku. Renomované záhradnícke spoločnosti ponúkajú majiteľovi záhrady popri záručnom servise aj niektoré iné bezplatné úkony - napríklad prvé pokosenie trávnika.

ČO URČUJE CENU OKRASNEJ ZÁHRADY?

Úprava terénu

Budúci majiteľ záhrady má predstavu o výškovej úprave terénu. Niekomu vyhovuje pôvodný stav terénu, i keď neraz ho do tejto podoby treba po stavebných prácach ešte upraviť. Iní uprednostňujú zvlnenie povrchu či budovanie terás. Okrem prvej úpravy terénu je zvyčajne potrebné doplniť výsledný povrch vrstvou kvalitného substrátu, v ktorom sa budú rastliny úspešne vyvíjať. Ak sa kvalitná ornica nachádza na pozemku, treba ju pred výstavbou domu ochrániť a použiť až pri záverečnej modelácii terénu.

Použitie rastlín

Rastliny, podobne ako všetko iné, podliehajú módnym vlnám. Po otvorení hraníc je na Slovensko možné doviesť čokoľvek, čo sa nájde vo svete. Preto sa dnes hojne používajú u nás zriedkavejšie rastliny z teplejších oblastí, ktoré sú drahšie ako domáce. Na druhej strane, už aj na Slovensku cítiť trend rešpektovania rastlín z domovského prostredia, pričom dôraz sa kladie na ich vhodné kombinovanie. Najnáročnejší majitelia záhrad neváhajú siahať po tropických rastlinách, ktoré sa na zimné obdobie vyberajú z pôdy a ukladajú v temperovaných interiéroch.

Voľba trávnika


Na vytvorenie trávnika existujú dve základné cesty - založenie trávnika výsevom alebo ukladanie trávnych kobercov. Kým výsev je dva až tri razy lacnejší ako ukladanie koberca, konečný efekt prichádza neskôr. Ak sú však príprava pôdy a výsev uskutočnenie kvalitne, vysiaty trávnik sa vyrovná ukladanému po niekoľkých mesiacoch.

Použitie závlahového systému

Ešte nedávno sa použitie závlahových systémov považovalo za prepych. Dnes sa automatické závlahy stávajú štandardom. Hlavným dôvodom sú zvýšené nároky na kvalitu trávnika a rastlín. Na Slovensku zároveň registrujeme dlhodobejšiu zmenu podnebia. Priemerné ročné teploty stúpajú, pribúda horúcich liet. Neraz sa stane, že raz nepoliata rastlina je mŕtva rastlina, a treba ju nahradiť. Stúpa cena vody. Ak neexistuje studňa, treba k tomu pripočítať náklady na stočné. Automatické závlahové systémy sú pri budovaní záhrady nákladovo finančne náročné, ale pri prevádzke efektívne. Napríklad nastavením spúšťania zavlažovania v nočných hodinách je účinná spotreba vody najnižšia, pretože pre znížené teploty je vyparovanie nižšie ako cez deň.

Použitie architektonických prvkov

Samozrejme, že cenu záhrady ovplyvňuje výstavba jazera, fontány, vyvieračky alebo vodopádu. Na druhej strane, majiteľ si je vedomý, že tečúca voda pridáva popri zrakových, čuchových a hmatových vnemoch ďalší rozmer - zvukový vnem. Práve znečistenie životného prostredia hlukom sa vníma čoraz citlivejšie, a preto sa viac a viac vyhľadáva ticho či zvuky prírody. Architektonických prvkov je mnoho, popri vode to môžu byť altánky, záhradné grily, osvetlenie, hojdačky, pieskoviská a ďalšie.

Budúca údržba

Profesionálny prístup záhradníckej firmy si možno overiť už pri vypracúvaní projektovej dokumentácie. Jednou z prvých otázok záhradného architekta musí byť, koľko času mieni budúci majiteľ venovať udržiavaniu svojej záhrady. Bez výraznejších dosahov na kvalitu diela možno navrhnúť záhrady s rozličným stupňom nárokov na údržby, napríklad na presádzanie a dosádzanie rastlín, odstraňovanie odkvitnutých kvetov, strihanie drevín, čistenie vodných nádrží. Samozrejme, že náročnejšie záhrady si vyžadujú profesionálnu údržbu, ktorú zvládne iba odborná záhradnícka firma. Inou možnosťou je angažovať si vlastného záhradníka.